POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Postanowienie Ogólne

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin "Użytkownik" zastąpiony został określeniem "Ty", "Administrator"-"My". Termin "RODO" oznaczony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE.

 

Administrator Danych

Administratorem danych jest P.H.U Super Dach Andrzej Szron ul. Lechicka 46, 61-695 Poznań NIP 781-100-50-29, REGON 630283013.

 

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochrona danych osobowych 

Kontakt z osobą nadzorujących przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny "RODO" , P.H.U SUPER DACH ANDRZEJ SZRON , ul. Lechicka 46 , 61-695 Poznań. 

Bezpieczeństwo przetwarzania 

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze, dlatego zgodnie z RODO wdrożyliśmy i utrzymujemy adekwatne do rozpoznanego ryzyka środki organizacyjne i techniczne. Wdrożone zabezpieczenia podlegają cyklicznym przeglądom , a w razie konieczności modyfikacji. W celu zapewnienia integralności i poufności danych wdrożyliśmy również procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych w jedynie osobom upoważnionym.

 

Formularz kontaktowy -cel i podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe które podajesz w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. podanie danych oznacza jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje z brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

 

Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagających przetwarzania danych osobowych, Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, operatorom pocztowym, kurierom, agencjom marketingowym. 

Może również zajść konieczność ujawnienia Twoich danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą  żądanie udzielania takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG")

Nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Gdyby jedna była to konieczne nastąpi to wyłączenie poprzez:

-stosowanie standardowych klauzuli umownych wydanych przez Komisję Europejską ;

-stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

-współprace z podmiotem przetwarzającym Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

-współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

 

Okres przechowywania danych osobowych (retencja)

W przypadku podstawę przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lud do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu rozwiązania. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Tobie następujące prawa:

 

-prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;

-prawo uzyskania kopii danych osobowych;

-prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

-prawa do usunięcia danych osobowych(prawo do bycia zapomnianym);

-prawo do ograniczenia przetwarzania;

-prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

-prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody;

-prawo do założenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zmiana polityki prywatności 

Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 15 listopada 2019r.

Polityka podlega cyklicznym przeglądom i jeżeli jest to konieczne podlega aktualizacji.